top of page

Elinizdeki kitabı meydana getiren büyük âlimlerin listesi, benim birkaç isim ilâvem sayılmazsa, yayınevinin tasarrufuyla teşekkül etmiştir. Dolayısıyla her hâlükârda indî bir seçim ve beğeniyi yansıt-maktadır. Bu liste içerisinde, yazarken muhabbetimi izhâr ettiğim isimler olduğu gibi, gerek haklarında sathî bilgilere sâhip ve hayatla-rının türlü teferruâtına dâir ayrıntılı mâlûmattan yoksun olmam dolayısıyla, gerek husûsî bir muhabbet beslemediğim için bu kitabın ölçüleri içerisinde kendileri hakkında tatmin edici metinler inşâ ede-mediğim isimler de mevcuttur; ama bu, onların büyüklüklerine şüp-hesiz hâlel getirecek bir durum değildir. Ünsiyet peydâ etmediğimiz isimlerde nisbeten daha fazla ansiklopedi dili kullanmışken, gelişim ve eğilimlerimizde katkısı olan büyükleri yazarken biraz daha hissî davranmış olabiliriz. Kitap, ortalama okuyucu kitlesi gözetilerek kaleme alınmış bir derlemedir. Bu sebeple, istifâde edilen kaynaklara dipnotlarda atıflar yapılmamış, metnin insicâmını bozmayacak şekilde özgün alıntı ve fikirlerin sâhipleri metin içerisinde zikredilmiştir. Kaynaklar ise, kita-bın sonuna umûmî bir kitâbiyat listesi hâlinde dercedilmiştir. Görsel-lerin, 20. asra kadar, kâhir ekseriyetinin temsîlî olduğu da unutulmamalıdır. Daha önceki çalışmalarda kullanılan tanıdık görsel malzeme tercih edilmiş, bunun bulunamaması hâlinde anonim örnekler seçilmiştir. Unutulmamalıdır ki bu kitap, bir referans kitabı değil, bir el kitabıdır. Bu ciltte, ilim, kültür ve sanat hayâtımız içerisinde yer etmiş isimleri derlenmiştir.

Milli ve Manevi Tarihimizin Büyük Simaları

180,00₺ Normal Fiyat
144,00₺İndirimli Fiyat
  • Göktürk Ömer Çakır

bottom of page