top of page

Balkanlar, Türkiye bakımından son derece önemli bir bölgedir. Balkan topraklarında Osmanlı Devleti’nin idaresinde vuku bulan olayları idarî, hukukî, iktisadî, vicdanî, dinî, içtimaî ve hars yönleriy- le araştırmak tarihî sorumluluğumuzdur. Beş yüz yıllık Osmanlı medeniyetinin ve kültürünün yoğurduğu bu topraklarda, Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki iktidar boşluğu ve Batı’nın tahrikleri yüzünden, Sırplar’ın teşkilâtlanma yöntemlerini ve Müslüman ahâliye yönelik tutumlarını, bu kitapta neşredilen belgeler sâyesinde açıkça görmek mümkündür. Böylece, bugün, Balkan toprakla-rındaki Müslüman ahalinin uğramakta olduğu baskıların belli bir geçmişe dayanmakta olduğu da ortaya çıkmış olacaktır. Ayrıca, elimizdeki belgeler, Avusturya, Sırbistan ve Türkiye arasındaki çok taraflı münasebetler ile Osmanlı’nın bir uç bölgesi olan Yeni Pazar Sancağı’ndaki halkların bu devletler ile ilgili kanaatleri ve duyguları hakkında da fikir vermektedir. Bu çalışma için seçilen Sırpça belgeler, 1898 ilâ 1912 yılları arasında Sırbistan Kırallığı’nın merkezdeki idaresiyle, başta Sancak bölgesi olmak üzere, Osmanlı topraklarında bulunan mutemet adamları (Okul müdürleri, öğretmenler, gümrük görevlileri, büyü-kelçiler, konsoloslar, subaylar, kaymakamlar, dernek yöneticileri, hususî adamlar, köylüler vs.) arasındaki resmî yazışmaları içermekte olup kitabımızın konusunu teşkil etmektedir.

SIRBİSTAN’IN OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ İSTİHBARAT ve TEŞKİLÂTLANMA ÇALIŞMALARI (18

110,00₺ Normal Fiyat
88,00₺İndirimli Fiyat
  • Fahriye Emgili - Mustafa Kahramanyol

bottom of page